Autoři stránek jsme dva:

Vítek Šmejkal:
icq: 398-486-451
skype: smejkyAgama
mail: vitek.smejkal@gmail.com

Adam Novák:
icq: 418-597-238
skype: Adam Novák
mail: novakajdam@gmail.com

Společný mail: info@terarko.wz.cz

Přejeme příjemnou zábavu na našich stránkách.
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
Vítek
Momentálně chovám: Physignathus cocincinus 1,1, Python regius 1,1, Boaedon fuliginosus 1,1, Elaphe obsoleta quadrivittata 1,1, Elaphe obsoleta obsoleta albino 1,1, Elaphe guttata 1,0, Telodeinopus aoutii 1,4, Bombina orientalis 1,2, Medauroidea extradentata 20x, Achatina achatina 3x, Achatina immaculata 6x, Achatina iredalei 25x, Achatina reticulata 12x, Achatina albopicta 6x, Achatina fulica albino body 4x Achatina fulica hamillei var. rodatzi 19x. Dále myši: astrex, fuzz, long hair, satin, yellow, black, rosette atd, PP, potkani: rex, ruská silver, solid, standard, albín atd, PP, křečci: Phodopus roborowskii, PP

Adam:
Momentálně chovám:

NEDODĚLÁNO


 

Svět terarijních zvířat

 
 

Herpetologický slovník

Tento slovník je ze stránky tera.poradna.net
Zdá se mi velice poučný a užitečný. Jeho autorem je RITCHI a bylo nám výslovně povoleno jeho slovník dát na naše stránky. Tímto mu velice děkujeme.


0 - 9
1,0 - samec

0,1 - samice

1,1 - pár

0,0,6 - označení pro počet mláďat blíže neurčeného pohlaví

A
abdomen - břicho, u členovců zadeček

aberace - odchylka, odlišnost (např. barevná odchylka v rámci druhu)

abortus - potrat (latinsky)

absces - hnisavé ložisko, většinou zapouzdřené

adultní - dospělý jedinec

adaptabilní - přizpůsobivý

adhezivní - přilnavý, lepkavý

aestivace - období letního klidu, tzv. letní spánek (u některých tropických a subtropických obojživelníků a plazů)

Afrotropická biogeografická podříše – oblast zahrnující tropy Afriky (po severní Saharu a část Arabského poloostrova), někdy přejímáno botanické členění s podooblastmi madagaskarskou a kapskou

aglyfní - hladké a rovnoměrně tvarované zuby (pravé užovky)

agregační chování - seskupování většího počtu jedinců jednoho druhu (např. v zimovišti)

akineze - stav strnulosti, nehybnosti - reakce zvířete na útok predátora, na stres, apod.

aklimatizace - přizpůsobení, (např. na podmínky v zajetí)

akrodontní chrup - typ zubů u některých ještěrů (Agamidae, Chamaeleonidae)

akvatický - vodní, žijící ve vodě

albinismus - naprostá ztráta pigmentu nejen v kůži, ale i tělních orgánech a očích, které jsou vždy červené. Existuje mnoho přechodných stupňů (albinoidismus, xantorismus atd.)

alochtonní - (výskyt) - nepůvodní, zavlečený

alopatrie - (alopatrický výskyt) - areály výskytu dvou či více druhů, které se navzájem nepřekrývají

alternující - (znaky v kresbě) - pravidelně se střídající

amelanický – jedinec neobsahující gen pro tmavé (černé) zbarvení

amnion - komůrka s plodovou tekutinou, chránící ve vejci embryo plazů

amplexus - typická pozice páření žab, při níž samec samici pod sebou objímá nohama

anaerobní (bakterie) - žijící bez přítomnosti kyslíku

anální (štítky) - řitní

anatomie - vědní obor, který se zabývá vnitřní stavbou těla a uspořádáním orgánů

anorexie - odmítání potravy, nechutenství

antiseptický– desinfekční, aktivní obrana proti infekci

antropogenní - (vliv, krajina) - přeměněná člověkem

aposematické (zbarvení, chování) - výstražné (zbarvení, chování). Mlok - černá žlutá, chřestýš - chřestění, kobra - roztažená kápě

arboreální, arborikolní - stromový, mající vztah ke stromům, žijící na stromech

areál - vymezená oblast, kterou obývá určitý taxon

aridní - (oblast) - vyprahlá, suchá, pouštního či stepního charakteru

aseptický - pasivní ochrana rány či jedince před infekcí – dodržování hygienických podmínek, max. omývání vodou

artritida - zánětlivé onemocnění kloubů

atrofovaný - zakrnělý, zmenšený

autochtonní výskyt - původní výskyt. Opakem je alochtonní výskyt

autotomie - samovolné odvržení části těla, zpravidla ocasu

B
Batesovy mimikry - napodobování jedovatého živočicha neškodným tvorem (korálovka & korálovec)

batrachofágní - živící se převážně obojživelníky

benigní - (nádor) - nezhoubný

Bernská konvence – úmluva o ochraně evropských druhů živočichů a rostlin

biogeneze - vývoj živých organismů, od jednoduchých až po složité formy

biom - základní typ suchozemského prostředí s charakteristickým typem vegetace a fauny (savana, tropický deštný prales, apod.)

biomasa - celková hmotnost veškerých organismů žijících na určitém prostoru

biotop - životní prostředí určitého organismu na určeném stanovišti

bipední pohyb - pohyb po dvou končetinách (u dnešních plazů např. Basiliscus)

brachiální - pažní, ramenní

brakická - (voda) - smíšená voda sladká s vodou mořskou (např. ústí řek)

bufofágní - živící se převážně ropuchami

C
canthus rostralis - rostrální hrana na hlavě plaza, rozhraní mezi stranami a vrškem hlavy v linii mezi čenichem a vrchní stranou orbity

capillaris - kapilární, vlásečnicový

carapax - hřbetní část krunýře želv, korýšů, pavouků. viz karapax

caudalis - zadní, ocasní (lat. kaudum= ocas) část

CB - Captive Breeding - anglické označení pro Narozen v zajetí

Celularis, celulární - buněčný

Cerebralis, cerebrální - mozkový

Centralis, centrální - ústřední, centrální

CITES - Washingtonská konvence - (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými zvířaty a rostlinami

cirkadiální - (rytmus) - 24 hodinový denní režim

cirkanuální - (rytmus) - roční cyklus

coitus - pohlavní spojení mezi samcem a samicí

collare - příčná linka, vytvářející na krku "obojek"

corpus - tělo

cranium - lebka

cysta - cysta, dutina (někdy vyplněná tekutinou)

čtvercová kost - kost spojující vrchní část lebky s úhlovou kostí spodní čelisti

cytotoxický (hadí jed) - působící na krevní oběh, a rozkládající krev a tkáň

D
degenerace - morfologické, genetické a jiné změny organizmu vzniklé např. následkem příbuzenské plemenitby

dehydratace - ztráta tekutiny, vysušení

dentální kost - kost spodní čelisti, opatřená zuby

dermatitis - dermatitida, zánětlivé onemocnění kůže

determinace - přesné určení

dichromatismus, dichroismus - rozdílné zbarvení samce a samice jednoho druhu. Často je užíváno bez závislosti na tvarové odlišnosti

dimorfismus - dvoutvárnost, jev kdy se u jednoho druhu vyskytují dvě morfologické formy, lišící se např. tvarem těla, velikostí, zbarvením

disruptivní účinek, kresba - obrana optickým klamem, např. střídání pruhů různých barev (zpřetrhání obrysu těla)

diurnální - denní (např. aktivita)

diverzita, diverzifikovaný - rozmanitost, různorodost - rozmanitý, různorodý, rozličný

divergence - evoluční vývoj jednoho organismu do několika samostatných forem

dominance - vlastnost charakterizovaná ovládáním druhých. Dominantní zvíře ve skupině je také většinou nejsilnější a nejschopnější

domestikace - zdomácnění

DNA - zkratka deoxyribonukleové kyseliny, nositelky dědičné informace. Vyskytuje se v jádru buňky, tvoří řetězce v chromozomech

dorzální - (šupiny, strana těla) - hřbetní

dorzolaterální - ležící na rozhraní hřbetu a boků

dorzoventrální - situovaný směrem od hřbetní k břišní straně, kolmo k podélné ose

Duvernoyova žláza - orgán produkující sekret s obsahem proteinů, které mají toxické účinky. Tuto žlázu mají téměř 2/3 užovkovitých hadů, toxin se dostává do rány, smíchaný se slinami, zadními rýhovanými zuby (tzv. žvýkáním)

dysfunkce - porušená funkce, nefunkčnost

E
edém - otok

ekdyse - pravidelné svlékání staré pokožky u plazů či bezobratlých

ekosystém - soubor organismů žijících na určitém území, v harmonii s neživou přírodou

ektoparazit - vnější parazit, cizopasník žijící na povrchu těla hostitele (roztoči, klíšťata)

ektotermie - studenokrevnost, neschopnost organismu vyrábět vlastní teplo (poikilotermní živočichové)

embryo - zárodek, organismus v raném vývojovém stádiu

endoparazit - vnitřní parazit, cizopasník žijící uvnitř těla hostitele

endotermie - teplokrevnost, opak ektotermie (homoiotermní živočichové)

endemit - taxon, vyskytující se pouze na konkrétním, geograficky jasně vymezeném, izolovaném území (např. ostrově nebo pohoří)

endolymfatický, endolymfa - tekutina vyplňující prostor hlemýžďovitého kanálku ve vnitřním uchu obratlovců

epidermis - pokožka, svrchní část kůže

epigamní chování - namlouvací projevy mezi samcem a samicí určitého druhu

estrogen– samičí pohlavní hormon

etologie - věda zabývající se chováním živočichů a jeho příčinami

euryekní druh - přizpůsobivý druh, schopný tolerovat změny životního prostředí. Opakem je druh stenoekní.

euryfágní - nespecializovaný druh, lovící značně rozmanitou kořist

evertebratofágní - živící se převážně bezobratlými živočichy a hmyzem

evoluce - přirozený vývoj organismů v čase na základně přírodního výběru

exitus - konec, smrt

exkrement - výkal, výměšek, trus

F
facialis - obličejový

feromony - chemické pachové částice, vylučované živočichy především v době páření

fertilizace - oplodnění vajíčka samčí spermií

filiální generace - generace potomků. Označuje se zkratkami, podle počtu generací (F1, F2, až FX...)

fixace – zpevnění

folidóza - struktura (tvar a uspořádání šupin) u plazů

fosilní - vymřelý druh známý pouze s paleontologických nálezů

fotoperioda - 24 hodinový světelný cyklus (střídání dne a noci)

fraktura - zlomenina kosti

frontální - (štítek) - čelní

fylogeneze– vývoj organismů zohledňující jejich příbuzenské vazby a stáří druhů (tzv. fylogenetické stromy)

fyziologie– vědní obor zabývající se funkcí jednotlivých vnitřních orgánů

Fyziologický roztok – slabý roztok soli (0,9% roztok NaCl), podává se při nahrazování tělních tekutin

G
ganglion - nervová uzlina

gangrena - odumřelá tkáň, sněť

gastritida - zánět žaludku

gen - základní jednotka genetické informace

genetika– vědní obor zabývající se příbuzenskými vztahy mezi jedinci

genitálie - pohlavní orgány

genitalizace – určení pohlaví

geografická bariéra - hranice, kterou daný druh není schopen překročit a bránící migraci (řeka, pohoří, údolí, moře, apod.)

germicidní– bakterie ničící

glandula - žláza

globulin - jednoduchá bílkovina v krevní plazmě

glukosa – jeden ze základních cukrů, často podávaný jako nejzákladnější zdroj energie

gonády - pohlavní orgány živočichů

gravidita - březost, gestace, nošení vajec či mláďat v těle

gulární - v oblasti hrdla

H
habitat - místo výskytu, lokalita, biotop

habitus - vzhled, zevnějšek

heliofilní - upřednostňující, milující slunce, žijící na slunci (neschopni přežívat bez slunce)

heliotermní živočichové - získávající teplo vystavováním svého těla slunečním paprskům

hemipenis - párový pohlavní orgán hadů a ještěrů

herbivorní živočichové - býložraví, rostlinožraví

hermafrodit - oboupohlavní živočich, mající současně samčí i samičí pohlavní orgány

herpetologie - obor zoologie, zabývající se obojživelníky a plazy (z řeckého "herpeto" - plazit se)

herpetofauna - část fauny, zahrnující obojživelníky a plazy

herpetofágní - specializující se na lov plazů

herpetolog - odborník v oboru zoologie, zabývající se studiem plazů

hexagonální - šestihranný

hibernace - zimní spánek živočichů, spojený s poklesem všech životních funkcí

hierarchie - pořadí, stupnice důležitosti mezi členy skupiny živočichů

hniloba tlamy - obecné pojmenování pro častou nemoc hadů - nekrotický zánět ústní dutiny - "stomatitis ulcerosa".

Holarktická geografická oblast – geografická říše zahrnující palaeraktickou (Euroasie) a nearktickou (Sev. Amerika) podříši

holotyp - konkrétní exemplář, podle něhož byl popsán nový taxon (druh, poddruh)

hybrid - kříženec

hypervitaminóza - předávkování organismu vitamíny

hypovitaminóza - nedostatek vitamínů v organismu

CH
chemoreceptor - smyslový orgán plazů, schopný analyzovat chemické podněty

chromatofor - kožní buňka schopná uvnitř přesouvat pigment z jednoho místa na druhé a podílející se na barvoměně (např. Chamaeleonidae)

I
ichtiofágní - zaměřený převážně na lov ryb

imunita - odolnost

inbreeding - příbuzenská plemenitba

interní - vnitřní

intersticiální kůže - pružná část kůže mezi šupinami hadů, popř. ještěrů

introdukce - vysazení (zavlečení) nových druhů člověkem do lokalit, kde se nikdy předtím nevyskytovaly

inkubace - vylíhnutí vajec teplem umělým, nebo přirozeným

insektivorní - hmyzožravý

intoxikace - otrava (toxickými látkami)

IUCN - International Union of Conservation of Nature and Natural Resources - Mezinárodní unie ochrany přírody a přírodních zdrojů. Sídlí ve Švýcarsku a patří pod UNESCO. Vydává a aktualizuje červenou knihu ohrožených druhů - www.iucn.org

J
Jacobsonův orgán - orgán umístěný v horním patře plazů, kterým jsou zvířata schopna pomocí jazyka chemicky vyhodnocovat pachy v okolí

jícnové zuby - výběžky krčních obratlů u vejcožroutů (případně některých užovek – Elaphe quatorlineata), umožňující rozdrcení skořápky

juvenilní - mladý, nedospělý živočich

K
kanibalismus - vlastnost požírat jedince vlastního druhu

kaudálně, kaudální - směrem k ocasu, ocasní část těla

karapax - vrchní (hřbetní) část krunýře želv a bezobratlých (hruď), latinsky carapax

karcinom - rakovinový nádor

karnivorie - masožravost, hmyzožravost

kaudální - ocasní

kavernikolní– žijící v dutinách

keratin - tvrdá látka, z níž jsou tvořeny rohy, nehty, drápy a šupiny plazů

kladogram - výstup fylogenetické analýzy, znázorňující vzájemné příbuzenské vztahy mezi jednotlivými taxony

klepton - dále plodný mezidruhový kříženec, nesoucí znaky obou rodičů a schopný zakládat životaschopné populace

kloaka - společný vývod trávícího, vylučovacího a pohlavního ústrojí u plazů a ptáků

kloakální sondování - určování pohlaví hadů a ještěrů chirurgickým pátradlem (sondou)

kloakální (rudimentální) drápky - potlačené vývojové zbytky zadních končetin, např. u hroznýšovitých hadů

kmen - systematická jednotka

koevoluce - společný evoluční vývoj dvou či více druhů které si nekonkurují, ale naopak se navzájem přizpůsobují

koitální kousání - zakusování vzrušených samců samicím do oblasti krku či pánve, převážně při páření

komenzál - organismus přiživující se na jiném organismu, ovšem aniž by mu tím škodil. Neplést s parazitismem!

komunita - společenství jedinců určitého druhu, žijících v uzavřené skupině (většinou po celý život)

konvergentní vývoj - vývoj dvou či více nepříbuzných druhů do podobného vzhledu i chování, při shodných životních podmínkách

kopulace - spojení dvou jedinců opačného pohlaví za účelem rozmnožování

kosmopolitní (rod, druh) - vyskytující se ve všech světadílech

kraniálně, kraniální - směrem k hlavě, hlavová část těla

kryptické zbarvení - zbarvení napomáhající splynout s okolím a učinit se nenápadným

kulturní (rod, druh) - ovlivněný civilizací a činností člověka

kýlnaté šupiny - šupiny s jedním, popř. dvěma kýly (hřebínky) v podélné ose

L
labiální (štítky, šupiny) - retní, lemující tlamu

larvální stadium - vývojové stadium některých živočichů (obojživelníci, hmyz) od vylíhnutí z vajíčka až po metamorfózu

laterální (šupiny, kresba) - boční

latentní - skrytý

lektotyp - není-li ustanoven z více typových exemplářů holotyp, může kterýkoliv jiný autor ustanovit jeden ze syntypů jako lektotyp

letální - smrtelný

leucistický - výskyt pigmentu je jenom v duhovce a kůži, ne však v šupinách (srsti) zvířete

lingua - jazyk

lipom - nezhoubný nádor utvořený z tukové tkáně

lobus - lalok

lokalita - určené zeměpisné místo, kde se vyskytuje určitý organismus

lokální - místní, týkající se pouze určité konkrétní oblasti

lokomoce - pohyb

lorealie - (dříve frenalie) - uzdičkové štítky na hlavě plazů

M
macula - skvrna

mandibula - dolní čelist

maxilla - většinou pohyblivá horní čelist hadí lebky

mediální, medialis - probíhající ve středové linii těla

Mediterán - oblast středozemního moře a okolí (např. mediteránní klima, fauna, apod.), tzv. mediteránní oblast, podoblast palaearktické oblasti.

melanin - černé a tmavohnědé přírodní barvivo (pigment), ovlivňující tmavé zbarvení kůže, peří a duhovky živočichů

mentale - (scutum mentale) - bradový štítek na hlavě šupinatých plazů

metabolismus - látková výměna

metamorfóza - přeměna pulce žáby či larvy ocasatého obojživelníka v dospělce

migrace - stěhování živočicha či živočichů za potravou, za účelem rozmnožování, páření, nebo hledání teritoria

mimeze - ochranné zbarvení či tvar živočichů, napodobujících předměty ve svém okolí

mimikry - ochranné uzpůsobení živočichů i rostlin (tvar těla, zbarvení), chránící je před přirozenými nepřáteli

minor - menší

monogamie - celoživotní vazba na jednoho partnera, známá např. u labutí a některých papoušků. U plazů zatím málo prozkoumaná

monogenerická čeleď - čeleď obsahující pouze jeden jediný rod

monotypický (rod, druh) - rod nebo druh, který nevytváří žádné poddruhy (rody)

morfologie - (v biologii) - věda studující tvary a struktury živočichů a rostlin

mortalita - úmrtnost

motorický - pohybový (např. aparát)

mucosa - sliznice

musculatura - osvalení

mutace - změna či chyba v genetické informaci (genomu)

mutualismus - soužití rozdílných druhů, které si navzájem prospívají

myom - nádor vytvořený ze svalové tkáně

myrmekofagie - potravní specializace na mravence

Mülerovo mimikry - kontrastní, výstražné zbarvení, (proužky, skvrny) především černé, žluté, červené

N
natalita - porodnost

naturální - přírodní

Nasale, nasální (štítek) - nosní

Nearktická biogeografická podoblast - podoblast holarktické říše, rozkládající se v Severní Americe (na jih po Texas)

nekrotická (tkáň) - mrtvá, odumírající

Neogea – biogeografická říše, oblast zahrnující antarktickou a neotropickou (Jižní Amerika) podoblast

neotenie - dosažení pohlavní dospělosti při zachování larválních znaků, např. keříčkovitých žaber (např. axolotl mexický)

Neotropická biogeografická podoblast – oblast zahrnující Jižní a Střední Ameriku až po jižní hranice USA

neotyp - termín z taxonomie - typový exemplář v případě, že neexistuje holotyp, lektotyp, ani syntyp - došlo k jejich ztrátě či zničení

neurotoxický (hadí jed) - působící hlavně na nervovou soustavu

niger - černý

nika - začlenění organismu do struktury a funkce ekosystému

nokturnální - aktivní především v noci

nominotypický (poddruh) - (nesprávně nominátní) - v podstatě jde o první poznaný poddruh u druhu, kde bylo během doby popsáno více subspecíí. Označuje se jménem totožným se jménem druhovým

Notogea – biogeografická říše zahrnující otrovy tichomoří, Austrálii, PNG a Nový Zéland

nuchalis - šíjový

NZ - značka používaná mezi chovateli - "narozen v zajetí"

O
obscurus - nejasný, temný

occipitale - okcipitální - týlní štítek na hlavě ještěrů

ocularia - (scuta ocularia) - oční štítky na hlavě šupinatých plazů

ofiofágní - druh živící se příležitostně, převážně nebo výhradně hady

olfaktorický - čichový

ontogeneze - individuální vývoj konkrétního jedince daného druhu

opistoglyfní - zadní jedové, zvětšené rýhované zuby hadů (některé užovky)

ordo - řád

Orientální biogeografická podříše – oblast zahrnující tropy Asie (včetně Indonésie, bez Papua Nová Guinea - někdy psáno PNG) – hranicí tzv. Wallacova linie)

ornitofágní - živící se hlavně ptáky

osteoderm - kostěné destičky v kůži plazů (krokodýli, slepýši a někteří ještěři)

oviparní - vejcorodý

ovoviviparie - schopnost vývoje vajec v těle matky (vejcoživorodost)

ovofágní - živící se vejci

ovulace - uvolňování vajíčka ze samičích vaječníků

P
palpace - metoda vyšetření zvířete pohmatem

Palaearktická biogeografická podříše, Palaearkt – oblast rozkládající se v Euroasii – jižní hranicí jsou Himaláje a severní Afrika (severní oblasti Sahary) - podříše Holarktis

Paleotropická biogeografická říše – tzv. tropy starého světa, podříše Afrotropická a Orientální

Pangea - jediný prakontinent z počátku druhohor, který se až na konci triasu začal rozpadat na jednotlivé kontinenty

papilla - bradavka

parasematické chování - sloužící k odpoutání pozornosti (např. útok predátora)

paratyp - taxonomický termín - exemplář typové série neoznačený jako holotyp, a určený pro popsání nového taxonu, typová série

paraventrální (skvrny) - oblast na rozhraní břicha a boků

parazit - cizopasník žijící vně nebo uvnitř jiného živočicha, z něhož čerpá obživu

parietální (štítky, oko) - temenní

partenogeneze - samobřezost, způsob rozmnožování, kdy se nový organismus vyvíjí z neoplozeného vajíčka

patogenní organismus - choroboplodný zárodek vyvolávající onemocnění

patologický - chorobný

pelagický druh - druh obývající otevřené oceány daleko od mělčiny. Jsou známi pouze dva plazi - kožatka velká a vodnář dvoubarevný

phyllum - kmen

pileus - uspořádání štítků na dorzální straně hlavy některých plazů

plastron - spodní (břišní) část krunýře želv

pleurodentní chrup - určitý druh zubů (např. leguánovití)

poddruh - systematická jednotka nižší než druh

podčeleď - systematická jednotka

podkmen - systematická jednotka

podřád - systematická jednotka

podtřída - systematická jednotka

pohlavní dichromatismus či dichroismus - rozdílné zbarvení samce a samice stejného druhu. Často je užíváno bez závislosti na tvarové odlišnosti

pohlavní dimorfismus - odlišné morfologické znaky určitého druhu, mezi jedinci odlišného pohlaví

pohlavní dospělost - stav, kdy živočichovi dozrají pohlavní orgány a je schopný rozmnožování

poikilotermní - živočichové s proměnlivou teplotou závislou na okolním prostředí (všichni současní obojživelníci a plazi)

polygamie - sexuální chování, při němž samci (výjimečně i samice) vyhledávají více partnerů za účelem rozmnožování

polymorfní - mnohotvarý - vytvářející vícero odchylek

polypaternita - mnohootcovství, oplodnění zásoby vajíček v těle samice spermiemi více samců

polytypický (druh) - druh vytvářející více poddruhů

polyvalentní (sérum) - sérum účinné proti několika druhům hadů z jedné oblasti

popisná práce - vědecká práce, popisující nový taxon (rod, druh, poddruh)

populace - množství organismů jednoho druhu (poddruhu) na vymezeném území

populační hustota - počet jedinců dané populace na určenou jednotku plochy

postokulární (štítek, skvrna, linka) - vyskytující se za okem

postorbitální - vyskytující se za orbitou

potravní specializace - preferování pouze jednoho typu potravy, odmítání či dokonce neschopnost přijmout jinou

potravní spektrum - výčet veškerých druhů potravy, kterou se živočich v dané oblasti živí

preanální póry - vyústění kožních žláz v okolí kloaky u některých ještěrů (např. gekonů)

prefrontální (štítek, šupina) - před čelním štítkem a mezi nozdrami

preokulární (štítek, skvrna) - v oblastí před okem

predátor - živočich lovící jiné živočichy (dravec)

primární (znak, výskyt) - prvotní

profylaxe - (prophylaxis) - prevence, předcházení onemocnění

proteroglyfní - přední zvětšené jedové zuby s rýhou či kanálkem (korálovcovití)

pseudo - předpona vyjadřující ve spojení s jiným slovem - falešný, zdánlivý, nepravý... (např. pseudogravidita - falešná březost)

pupilla - zornička

R
radiace (druhová) - vznik několika druhů ze stejného vývojového předka

rachitis - (křivice) - závažné onemocnění (odvápnění kostí) způsobené nedostatkem vitamínu D, nebo slunečních paprsků

RDB - Red Data Book - Červená kniha ohrožených druhů

recent, recentní - současnost, současný. Přítomnost z geologického hlediska

regenerace - obnovení, znovuvytvoření poraněných tkání týchž vlastností (např. ocas u ještěrek)

redukovaný - omezený

reintrodukce - umělé vysazování zvířat člověkem zpět do lokalit, kde se původně v minulosti vyskytovala

reliktní areál - ostrůvkovitý výskyt, přežívající zbytky dříve hojné populace určitého organismu

repatriace – obnova stávajících populací pomocí nějakého zákroku (doplnění stavu, přenesení jedinců odjinud)

reprodukce - rozmnožování

retence vajec - zadržení snůšky v těle samice

respirační potíže - dýchací potíže, problémy horních cest dýchacích

robustní - mohutný

rod - systematická jednotka

rostrální (štítek) - na špičce čenichu

rudimenty - vývojem potlačené, mizející zbytky určitých morfologických znaků, nebo orgánů

ruptura - prasklina, trhlina

řád - systematická jednotka

říše - nejvyšší systematická jednotka

S
saprofágní - živící se výkaly

sarkom - nádor vytvořený z pojivových tkání

saurofágní - lovící převážně ještěry

scutum - štítek

sekret - výměšek nějaké žlázy (kožní, slinné, jedové, apod.)

sekundární - druhotný

semi - (-aridní, -arborikolní, -akvatický, -adultní), = polo- (-suchý, -stromový, -vodní, -dospělý)

separovat - oddělit

sepse - otrava krve

serpentes - podřád hadů, řád šupinatí (Squamata)

skelet - kostra

solenoglyfní - prodloužené jedové, přední duté zuby, v klidu sklopené (zmijovití)

solné žlázy - zbavují plazy přebytečné soli z organismu především mořských druhů - (mořské želvy, mořští hadi, galapážští leguáni)

sondování - způsob určování pohlaví u ještěrů a hadů pomocí chirurgického pátradla zasunutého do kloaky

speciace – proces vzniku nového druhu

species - (druh) - systematická jednotka

spermatofor - shluk spermií obojživelníků, ukrytý v jakémsi slizovitém váčku

spinální - páteřní

spiraculum - dýchací otvor larválních stadií žab

společenstvo - výčet všech populací různých druhů, obývajících společné území

stomatitida (hniloba tlamy) - zánět dutiny ústní

squama - šupina

stenoekní - úzce specializovaný druh žijící pouze v určitém prostředí a neschopný přizpůsobit se jakýmkoliv změnám biotopů

stenofágní - potravní specialista, zaměřený na jeden určitý druh potravy

sterilní prostředí - uměle vytvořené prostředí bez choroboplodných zárodků

stimulace - povzbuzování, podněcování

subadultní (jedinec) - nedospělý, polovzrostlý, polodospělý

subkaudália (šupiny, zbarvení) - podocasní

sublabiália (štítky) - dolnoretní

submaxilaria (štítky) - podčelistní

subokulária (štítky, skvrna) - podočnicový

subterestrický - žijící pod zemí, hrabavý

subspecie - poddruh

substrát - prostředí poskytující suchozemským druhům pevný, živný podklad

supraanální (tuberkuly) - nadkloakální

supraciliária (šupiny) - šupiny nad okem, vytvářející svým seskupením růžky

supralabiália (štítky) – hornoretní

supraokulária (štítek) - nadočnicový

svlékání pokožky (ekdyse) - periodický proces všech obojživelníků a plazů - jak plaz roste, malá stará kůže ustupuje nové, větší.

symbióza - soužití dvou druhů organismů, které je výhodné pro obě strany.

sympatrický - žijící v téže oblasti

symptomy - příznaky (např. nemoci)

syndromy - soubory příznaků nemocí

syntopický (výskyt) - společný výskyt dvou či více druhů na jedné lokalitě

systematika - vědní obor zkoumající vývojové vztahy organismů (součástí systematiky je taxonomie)

T
taxon, taxonomie - konkrétní systematická jednotka, vědní obor určený pro pojmenování a klasifikaci organismů

telson - poslední článek ocasu korýšů a klepítkatců. U štírů zakončen jedovým trnem

temporální (štítek, skvrna, linka) - spánkový

Terra typica - místo prvního nálezu určitého druhu (poddruhu)

terestrický - pozemní, nešplhavý druh, zdržující se většinou na zemi

teritorium - dané území, oblast

tetraplegia - ochrnutí všech čtyř končetin

termoreceptory - tepločivné jamky (hroznýši, krajty, chřestýši)

thanatóza - pasivní obrana předstíráním smrti

thekodontní chrup - typ chrupu - průběžně obnovované zuby usazené v jednotlivých jamkách - (Crocodylia)

therofágní - lovící převážně savce, popř. i ptáky

thigmotermní živočichové - získávající tělesné teplo z prohřátého substrátu, nikoliv ze slunce

thorax - hrudník

tibia - holenní kost

toxin, toxický, toxikologie - jed, jedovatý, věda zabývající se účinky a složením jedu

tracheální (průdušnicová plíce) - prodloužená pravá plíce hadů, nahrazující levou, rudimentální

transrostrální (linka) - probíhající příčně přes vrchní část čumáku

transversální (pruh, kresba) - příčný

trauma - úraz, zranění

triáda - trojice

trofický - (vztah, chování) - potravní

troglobiont – žijící v jeskyních (v jeskynních vodách stygobiont)

třída - systematická jednotka

třmínek - malá kostička spojující čelistní a čtvercovou kost hadů, přenášející vibrace do středního ucha a umožňující jim tak "slyšet"

tuber - tuberkuly - hrbol, šupiny plazů s vystupujícími hrboly

tumor - nádor, zduření

tympanalia - bubínkové štítky na hlavě ještěrů

typová lokalita - místo, kde byl nalezen typový exemplář

typový exemplář - konkrétní jedinec, podle kterého byl popsán určitý druh

U
úhlová kost - zpravidla dlouhá kost bez zubů, umožňující pohyb spodní čelisti

ulcus - vřed

unguis - dráp, nehet

uniformní - jednolitý, jednobarevný

urina - moč

V
Vádí (arabsky wadi) - sezónní řečiště, vyschlé pouštní údolí

vaječný zub - ostrý výčnělek na čenichu, kterým rodící se mládě prořízne vaječný obal. Po narození vaječný zub odpadne

validní (taxon) - platný

variabilní - proměnlivý (tvar, zbarvení, kresba)

varieta - odrůda, sorta, taxonomická kategorie druhu

vědecké názvosloví - slouží k celosvětovému sjednocení názvů živočichů a rostlin. Zakladatel Karl Linné. (řečtina, latina)

vena - žíla

venter - žaludek

ventrální (šupiny) - spodní, břišní

ventrolaterální (proužek) - rozhraní břicha a boků

vertebrální (proužek) - probíhající na hřbetě v linii páteře, páteřní

vitalita - životaschopnost

viviparní - živorodý

W
Washingtonská konvence - CITES - (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Z
zadržení vajec - viz. retence (neschopnost samice snést vejce - ještěři, hadi, želvy, ale i ptáci)

zimoviště - místo s optimálními mikroklimatickými podmínkami, kam se plazi na podzim ukládají k zimnímu spánku

zoogeografie - zabývá se problematikou rozšíření živočichů na Zemi, a jejím pochopením

zoologie - vědní obor zabývající se živočichy a jejich životními projevy

zoofágní - živící se dravě, lovem ostatních živočichů

zygodaktylie - uspořádání prstů některých ještěrů - 2 + 2 proti sobě (Chamaeleonidae)
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one